menu

Newsletter

Galeria

Festiwal Filmów Familijnych 2022

Wirtualny
spacer

Wirtualny spacer

Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej 2023/2024

2023-05-26,

Kategoria : NOWE HORYZONTY EDUKACJI FILMOWEJ

Przed nami nowy rok szkolny z programem Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej! Od 22 maja do 4 października czekamy na zgłoszenia grup szkolnych!

 

Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej to filmy dostosowane do wszystkich poziomów edukacji: przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych. To cykle tematyczne oparte na wyjątkowych filmach, dopełnionych o prelekcje, omówienia i propozycje warsztatów plastycznych, karty pracy, scenariusze lekcji oraz analizy psychologiczne do pobrania z naszej strony www.nhef.pl.

Przygotowane materiały dydaktyczne stanowią pomoc dla nauczycieli w realizacji podstawy programowej poszczególnych przedmiotów. Jesteśmy przekonani, że udział w NHEF wzbogaci jednocześnie programy wychowawczo-profilaktyczne szkoły, a filmy oglądane w domu z udziałem rodziny ucznia mogą stanowić inspirujący punkt wyjścia do działań wychowawczych zarówno w szkolnej klasie, jak i w domu.

Zapraszamy do zapisów przez wypełnienie formularza: www.panel.nhef.pl/zgloszenie

 

Jak to działa?

Nauczyciele zapisują swoich uczniów na wybrany cykl (szczegółowe opisy cykli znajdują się poniżej) i od października do kwietnia raz w miesiącu przychodzą wraz z nimi do kina lub wybierają seans online. Przed każdym filmem odbywa się multimedialna prelekcja poświęcona opisanemu w folderze zagadnieniu. Nauczyciele dostają dostęp do interdyscyplinarnych materiałów dydaktycznych (informacje o filmie i reżyserze, scenariusze lekcji, karty pracy, opinie psychologów etc.) do wykorzystania zarówno podczas zajęć szkolnych jak i przy rodzinnych dyskusjach filmowych w domu. 

 

Program 2023/2024 w Kinie Światowid

 

Przedszkola |cykl "Poznajemy emocje"

O cyklu:

 • zapoznaje dziecko z pojęciem emocja i daje możliwość wstępnego rozpoznawania emocji,
 • przyczynia się do rozwoju społeczno – emocjonalnego dziecka,
 • pokazuje wagę nazywania emocji i radzenia sobie z nimi,
 • wskazuje dziecku, że zarówno emocje pozytywne, jak i negatywne są bardzo ważne w życiu,
 • uczy szacunku do potrzeb innych ludzi,
 • stanowi idealny punkt wyjścia do tworzenia sytuacji wychowawczych oraz rozmów dotyczących uczuć i emocji.

Dzięki cyklowi „Poznajemy emocje” dziecko:

 • kształtuje czynności intelektualne potrzebne w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
 • buduje system wartości, rozpoznaje, co jest dobre, a co złe;
 • rozwija niezbędne umiejętności społeczne;
 • wypowiada się za pomocą różnych technik artystycznych; 
 • jest ciekawe świata, rozbudzone poznawczo i kulturowo; 
 • potrafi zachować się w kinie i teatrze; 
 • refleksyjnie podchodzi do przekazywanych treści, wyciąga wnioski; 
 • kształtuje wrażliwość, w tym wrażliwość estetyczną w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka; 
 • wzmacnia poczucie własnej wartości, indywidualności i oryginalności oraz potrzebę tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie; 
 • rozumie emocje własne i innych ludzi; 
 • uczy się dbania o zdrowie psychiczne. 

W programie znajdą się następujące filmy: "Kicia Kocia - zestaw 3", "Pettson i Findus - mały kłopot, wielka przyjaźń",  "Basia - zestaw 3", "Przytul mnie. Poszukiwacze miodu", "Wiking Tappi - zestaw 3", "Mama Mu w tarapatach", 'Basia - zestaw 4".

Sprawdź szczegółowy program: PRZEDSZKOLA

Szkoła podstawowa klasy I-III | cykl "Filmowi bohaterowie"

„Filmowi bohaterowie” to cykl przedstawiający plejadę wyjątkowych postaci z książek i filmów dla dzieci – inspirujących wzorców kształtujących pożądane postawy, takie jak poczucie własnej wartości, wewnętrzne zmotywowanie, otwartość na drugiego człowieka, zainteresowanie otaczającym nas światem.

Dzięki cyklowi „Filmowi bohaterowie" uczeń :

 • nabywa umiejętność rozpoznawania, rozumienia i nazywania emocji oraz uczuć swoich i innych osób,
 • nabywa świadomość potrzeby tworzenia relacji społecznych,
 • poznaje wzorce postępowania sprzyjające właściwemu rozwojowi (rodzina, przyjaciele),
 • wzmacnia poczucie wzajemnego zaufania i akceptacji,
 • buduje poczucie szacunku wobec siebie i innych osób,
 • doskonali umiejętność wyrażania różnych stanów emocjonalnych za pomocą wypowiedzi ustnych i pisemnych oraz rozmaitych artystycznych form wyrazu,
 • uczestniczy w kulturze,
 • rozwija potrzeby refleksyjnego, logicznego, krytycznego i twórczego myślenia.

W programie znajdą się następujące filmy: "Halvdan-prawie Wiking", "Pati i klątwa Posejdona", "Gwiazdka Klary Muu", "Jak ocalić smoka", "Operacja człowiek w czerni", "Kapitan Morten i królowa pająków", "Biuro detektywistyczne Lassego i Mai. Tajemnica skorpiona". 

Pobierz szczegółowy program: SP Klasy I-III

Szkoła podstawowa klasy IV-VI | cykl "Kino współczesne"

Nie da się wykształcić kompetentnego młodego odbiorcy kultury bez ukazania mu najnowszych dzieł światowej kinematografii, które zainspirują go do rozmyślań nad rzeczywistością oraz sprawią, że zidentyfikuje dotyczące go problemy okresu dorastania, np. bunt przeciwko autorytetom, jako nieodłączny naturalny element procesów o charakterze społeczno-kulturowym. 

Dzięki cyklowi „Kino współczesne” uczeń:

 • rozwija zdolności dostrzegania prawdy, dobra i piękna i kieruj e się tymi wartościami,
 • okazuje szacunek dla drugiego człowieka i otaczającego go świata,
 • rozwija zdolności rozumienia tekstów kultury i odnosi ich treści do własnego doświadczenia,
 • postrzega film jako tekst kultury,
 • trenuje świadomą i uważną recepcję filmów,
 • uczestniczy w kulturze polskiej i europejskiej, szczególnie w jej wymiarze symbolicznym i aksjologicznym.

W programie znajdą się następujące filmy: "Cały świat Romy", "Supa Modo", "Mirai", "Binti", "Fritzi-przyjaźń bez granic", "Drogi Panie Dyktatorze", "Obraz" .

Pobierz szczegółowy program: SP Klasy IV-VI

Szkoła podstawowa klasy 7-8 | cykl "Od oglądania do czytania - egzamin ósmoklasisty" 

Cykl „Od oglądania do czytania – egzamin ósmoklasisty”:

 • daje możliwość realizowania treści egzaminacyjnych w oparciu o wybrane filmy;
 • wychodząc od tematyki filmu omawia motyw, który następnie jest wyszukiwany w lekturze obowiązkowej;
 • zawiera arkusz z zadaniami typu egzaminacyjnego (wieloraka odpowiedź, prawda – fałsz, zadanie na dobieranie, krótka odpowiedź, argumentowanie własnego zdania) do lektury obowiązkowej, w której występuje motyw z filmu,
 • proponuje dwa tematy dłuższych form wypowiedzi w oparciu o motyw z filmu (rozprawka i opowiadanie);
 • proponuje w każdym arkuszu krótką formę wypowiedzi (zaproszenie lub ogłoszenie) oraz jedno zadanie gramatyczne.

Dzięki cyklowi „Od oglądania do czytania – egzamin ósmoklasisty" uczeń:

 • określa wartości estetyczne poznawanych tekstów kultury;
 • znajduje w tekstach współczesnej kultury popularnej (np. w filmach,) nawiązania do tradycyjnych wątków literackich i kulturowych,
 • rozwija umiejętność krytycznego myślenia i formułowania opinii,
 • dostrzega uniwersalne wartości,
 • konfrontuje własne doświadczenia z sytuacją bohaterów,
 • staje się świadomym odbiorcą i uczestnikiem kultury, szczególnie dzieł literackich.

W programie znajdą się następujące filmy: "Żałuję", "Moje życie to cyrk", "Podróż księcia", "Belle", "Maddy modelka", "Lada dzień", "Dziewczyńskie historie".

Pobierz szczegółowy program: SP Klasy VII-VIII

 

Szkoła ponadpodstawowa | cykl "Maturalne motywy w filmie i literaturze"

Cykl:

 • daje możliwość realizowania treści egzaminacyjnych w oparciu o wybrane filmy,
 • wychodząc od tematyki filmu, omawia motyw, który następnie jest wyszukiwany w lekturze obowiązkowej i/lub uzupełniającej
 • zawiera propozycje zadań na maturę wewnętrzną z języka polskiego (egzamin ustny),
 • doskonali umiejętności analizy filmu jako tekstu kultury;
 • proponuje pracę z filmem jako kontekstem przydatnym na egzaminie maturalnym z języka polskiego,
 • sugerowany dla uczniów klas II, III i IV liceum ogólnokształcącego oraz III, IV i V technikum.

Dzięki cyklowi "Maturalne motywy w filmie i w literaturze” uczeń:

 • odczytuje pozaliterackie teksty kultury, stosując kod właściwy w danej dziedzinie sztuki (filmu);
 • porównuje teksty kultury, uwzględniając różnorodne konteksty;
 • doskonali umiejętności formułowania i uzasadniania sądów na temat dzieł literackich oraz innych tekstów kultury;
 • doskonali umiejętności świadomego odbioru utworów literackich i tekstów kultury na różnych poziomach: dosłownym, metaforycznym, symbolicznym, aksjologicznym;
 • doskonali umiejętność rozumienia pojęcia motywu literackiego i toposu, rozpoznawania podstawowych motywów i toposów oraz dostrzegania żywotności motywów biblijnych i antycznych w utworach literackich, określania ich roli w tworzeniu znaczeń uniwersalnych; ćwiczy formułowanie tez i argumentów w wypowiedzi ustnej przy użyciu odpowiednich konstrukcji składniowych;
 • kształtuje dojrzałość intelektualną, emocjonalną i moralną;
 • kształtuje hierarchię wartości, tożsamość osobową, narodową i kulturową.

 

W programie znajdą się następujące filmy: "Johnny", "Ułaskawienie", "Bogowie", "Dziennik z podróży', " Lunana. Szkoła na końcu świata", "Jestem mordercą", "Chłopi".

 

Więcej informacji pod nr tel: 55 611-20-56 lub e-mail: aleksandra.bielska@swiatowid.elblag.pl

Cena biletu: 10 zł/uczeń

 


 


Drukuj

Nasi partnerzy


 • Kinads
 • PISF
 • Europa Cinemas
 • CICAE
 • Stowarzyszenie Kin Studyjnych