Grafika strony Program Nowych Horyzontów Edukacji Filmowej 2023/2024

Program Nowych Horyzontów Edukacji Filmowej 2023/2024

Przedszkola |cykl "Poznajemy emocje"

O cyklu:

 • zapoznaje dziecko z pojęciem emocja i daje możliwość wstępnego rozpoznawania emocji,
 • przyczynia się do rozwoju społeczno – emocjonalnego dziecka,
 • pokazuje wagę nazywania emocji i radzenia sobie z nimi,
 • wskazuje dziecku, że zarówno emocje pozytywne, jak i negatywne są bardzo ważne w życiu,
 • uczy szacunku do potrzeb innych ludzi,
 • stanowi idealny punkt wyjścia do tworzenia sytuacji wychowawczych oraz rozmów dotyczących uczuć i emocji.

Dzięki cyklowi „Poznajemy emocje” dziecko:

 • kształtuje czynności intelektualne potrzebne w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
 • buduje system wartości, rozpoznaje, co jest dobre, a co złe;
 • rozwija niezbędne umiejętności społeczne;
 • wypowiada się za pomocą różnych technik artystycznych; 
 • jest ciekawe świata, rozbudzone poznawczo i kulturowo; 
 • potrafi zachować się w kinie i teatrze; 
 • refleksyjnie podchodzi do przekazywanych treści, wyciąga wnioski; 
 • kształtuje wrażliwość, w tym wrażliwość estetyczną w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka; 
 • wzmacnia poczucie własnej wartości, indywidualności i oryginalności oraz potrzebę tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie; 
 • rozumie emocje własne i innych ludzi; 
 • uczy się dbania o zdrowie psychiczne. 
PAŹDZIERNIK  27.10 "Kicia Kocia mówi Dzień dobry!"
LISTOPAD  20.11 "Pettson i Findus - mały kłopot, wielka przyjaźń
GRUDZIEŃ  19.12 "Mama Mu na gwiazdkę"
STYCZEŃ   17.01 "Przytul mnie. Poszukiwacze miodu"
LUTY   22.02 "Wiking Tappi - zestaw 3"
MARZEC  15.03 "Basia - zestaw 3"
KWIECIEŃ  15.04 "Basia - zestaw 4"

 

Szkoła podstawowa klasy I-III | cykl "Filmowi bohaterowie"

„Filmowi bohaterowie” to cykl przedstawiający plejadę wyjątkowych postaci z książek i filmów dla dzieci – inspirujących wzorców kształtujących pożądane postawy, takie jak poczucie własnej wartości, wewnętrzne zmotywowanie, otwartość na drugiego człowieka, zainteresowanie otaczającym nas światem.

Dzięki cyklowi „Filmowi bohaterowie" uczeń :

 • nabywa umiejętność rozpoznawania, rozumienia i nazywania emocji oraz uczuć swoich i innych osób,
 • nabywa świadomość potrzeby tworzenia relacji społecznych,
 • poznaje wzorce postępowania sprzyjające właściwemu rozwojowi (rodzina, przyjaciele),
 • wzmacnia poczucie wzajemnego zaufania i akceptacji,
 • buduje poczucie szacunku wobec siebie i innych osób,
 • doskonali umiejętność wyrażania różnych stanów emocjonalnych za pomocą wypowiedzi ustnych i pisemnych oraz rozmaitych artystycznych form wyrazu,
 • uczestniczy w kulturze,
 • rozwija potrzeby refleksyjnego, logicznego, krytycznego i twórczego myślenia.
PAŹDZIERNIK 26.10 "Halvdan-prawie Wiking"
LISTOPAD 24.11 "Pati i klątwa Posejdona"
GRUDZIEŃ 18.12 "Gwiazdka Klary Muu"
STYCZEŃ  16.01 "Jak ocalić smoka"
LUTY  21.02 "Operacja człowiek w czerni"
MARZEC 14.03 "Kapitan Morten i królowa pająków"
KWIECIEŃ 19.04 "Biuro detektywistyczne Lassego i Mai. Tajemnica skorpiona"

 

Szkoła podstawowa klasy IV-VI | cykl "Kino współczesne"

Nie da się wykształcić kompetentnego młodego odbiorcy kultury bez ukazania mu najnowszych dzieł światowej kinematografii, które zainspirują go do rozmyślań nad rzeczywistością oraz sprawią, że zidentyfikuje dotyczące go problemy okresu dorastania, np. bunt przeciwko autorytetom, jako nieodłączny naturalny element procesów o charakterze społeczno-kulturowym. 

Dzięki cyklowi „Kino współczesne” uczeń:

 • rozwija zdolności dostrzegania prawdy, dobra i piękna i kieruj e się tymi wartościami,
 • okazuje szacunek dla drugiego człowieka i otaczającego go świata,
 • rozwija zdolności rozumienia tekstów kultury i odnosi ich treści do własnego doświadczenia,
 • postrzega film jako tekst kultury,
 • trenuje świadomą i uważną recepcję filmów,
 • uczestniczy w kulturze polskiej i europejskiej, szczególnie w jej wymiarze symbolicznym i aksjologicznym.
PAŹDZIERNIK 25.10 "Cały świat Romy"
LISTOPAD 23.11 "Supa Modo"
GRUDZIEŃ 15.12 "Mirai"
STYCZEŃ  15.01 "Binti"
LUTY  20.02 "Fritzi-przyjaźń bez granic"
MARZEC 13.03 "Drogi Panie Dyktatorze"
KWIECIEŃ 18.04 "Obraz"

 

Szkoła podstawowa klasy 7-8 | cykl "Od oglądania do czytania - egzamin ósmoklasisty" 

Cykl „Od oglądania do czytania – egzamin ósmoklasisty”:

 • daje możliwość realizowania treści egzaminacyjnych w oparciu o wybrane filmy;
 • wychodząc od tematyki filmu omawia motyw, który następnie jest wyszukiwany w lekturze obowiązkowej;
 • zawiera arkusz z zadaniami typu egzaminacyjnego (wieloraka odpowiedź, prawda – fałsz, zadanie na dobieranie, krótka odpowiedź, argumentowanie własnego zdania) do lektury obowiązkowej, w której występuje motyw z filmu,
 • proponuje dwa tematy dłuższych form wypowiedzi w oparciu o motyw z filmu (rozprawka i opowiadanie);
 • proponuje w każdym arkuszu krótką formę wypowiedzi (zaproszenie lub ogłoszenie) oraz jedno zadanie gramatyczne.

Dzięki cyklowi „Od oglądania do czytania – egzamin ósmoklasisty" uczeń:

 • określa wartości estetyczne poznawanych tekstów kultury;
 • znajduje w tekstach współczesnej kultury popularnej (np. w filmach,) nawiązania do tradycyjnych wątków literackich i kulturowych,
 • rozwija umiejętność krytycznego myślenia i formułowania opinii,
 • dostrzega uniwersalne wartości,
 • konfrontuje własne doświadczenia z sytuacją bohaterów,
 • staje się świadomym odbiorcą i uczestnikiem kultury, szczególnie dzieł literackich.
PAŹDZIERNIK 24.10 "Żałuję"
LISTOPAD 22.10 "Moje życie to cyrk"
GRUDZIEŃ 14.12 "Podróż księcia"
STYCZEŃ  19.01 "Belle"
LUTY  19.02 "Maddy modelka"
MARZEC 12.03 "Lada dzień"
KWIECIEŃ 17.04 "Dziewczyńskie historie"

 

Szkoła ponadpodstawowa | cykl "Maturalne motywy w filmie i literaturze"

Cykl:

 • daje możliwość realizowania treści egzaminacyjnych w oparciu o wybrane filmy,
 • wychodząc od tematyki filmu, omawia motyw, który następnie jest wyszukiwany w lekturze obowiązkowej i/lub uzupełniającej
 • zawiera propozycje zadań na maturę wewnętrzną z języka polskiego (egzamin ustny),
 • doskonali umiejętności analizy filmu jako tekstu kultury;
 • proponuje pracę z filmem jako kontekstem przydatnym na egzaminie maturalnym z języka polskiego,
 • sugerowany dla uczniów klas II, III i IV liceum ogólnokształcącego oraz III, IV i V technikum.

Dzięki cyklowi "Maturalne motywy w filmie i w literaturze” uczeń:

 • odczytuje pozaliterackie teksty kultury, stosując kod właściwy w danej dziedzinie sztuki (filmu);
 • porównuje teksty kultury, uwzględniając różnorodne konteksty;
 • doskonali umiejętności formułowania i uzasadniania sądów na temat dzieł literackich oraz innych tekstów kultury;
 • doskonali umiejętności świadomego odbioru utworów literackich i tekstów kultury na różnych poziomach: dosłownym, metaforycznym, symbolicznym, aksjologicznym;
 • doskonali umiejętność rozumienia pojęcia motywu literackiego i toposu, rozpoznawania podstawowych motywów i toposów oraz dostrzegania żywotności motywów biblijnych i antycznych w utworach literackich, określania ich roli w tworzeniu znaczeń uniwersalnych; ćwiczy formułowanie tez i argumentów w wypowiedzi ustnej przy użyciu odpowiednich konstrukcji składniowych;
 • kształtuje dojrzałość intelektualną, emocjonalną i moralną;
 • kształtuje hierarchię wartości, tożsamość osobową, narodową i kulturową.
PAŹDZIERNIK 23.10 "Johnny"
LISTOPAD 21.11 "Ułaskawienie"
GRUDZIEŃ 20.12 "Bogowie"
STYCZEŃ  18.01 "Dziennik z podróży"
LUTY  23.02 "Lunana. Szkoła na końcu świata"
MARZEC 11.03 "Jestem mordercą"
KWIECIEŃ 16.02 "Chłopi"

 

Wkrótce na naszych ekranach

Nasi partnerzy • Polski Instytut Sztuki Filmowej
 • Stowarzyszenie kin studyjnych
 • Europa Cinemas
 • Kinads
 • CICAE